Zgarnij książkę o Japonii – konkurs

Od ponad roku należę do Klubu Polek na Obczyźnie. Jest to miejsce zrzeszające dziewczyny mieszkające w najprzeróżniejszych zakątkach świata. W ramach organizowanego przez klub konkursu, można zgarnąć naszą książkę Japonia. Subiektywny przewodnik nieokrzesanego gaijina.

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wejść na Facebooka Klubu Polek na Obczyźnie i odpowiedzieć na jedno proste pytanie konkursowe. Nagrodą jest papierowa wersja książki zaopatrzona w spersonalizowaną dedykację. Czyli po prostu własny, unikatowy, jedyny taki na rynku egzemplarz 🙂 Jednym słowem: nie lada gratka 🙂 Więcej o książce można przeczytać tu.

Jak brzmi pytanie?

Pytanie konkursowe jest dość banalne i brzmi: Dlaczego podróż do Japonii byłaby (lub nie) spełnieniem Twoich marzeń? W przeciwieństwie do pytania, odpowiedzi banalne być nie mogą 🙂 Gorąco zachęcam więc do wysokiego stopnia kreatywności 🙂 Oraz do udziału w konkursie.

*** Regulamin konkursu ***

Wygraj książkę „Japonia. Subiektywny przewodnik nieokrzesanego gaijina” autorstwa Pauliny Walczak-Matli i Macieja Matli.

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest portal “Polki na Obczyźnie”, dalej zwany organizatorem.
 2. Fundatorem nagrody jest Paulina Walczak-Matla.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/polkinaobczyznie (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Konkurs trwa od 25 do 31 maja 2021 do północy.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem FanPage 1 czerwca 2021
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: („Dlaczego podróż do Japonii byłaby (lub nie) spełnieniem Twoich marzeń?”).
 2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca lub zwyciężczyni. 
 3. Paulina Walczak-Matla wybierze najciekawszą/najbardziej kreatywną odpowiedź na zadane pytanie, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca/zwyciężczyni konkursu. 
 4. Zwyciężczyni/Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest książka“ Japonia. Subiektywny przewodnik nieokrzesanego gaijina” (wersja papierowa).
 2. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy
 3. Po nagrodę należy się zgłosić nie później niż do dnia 4 czerwca 2021. Po tym terminie nagroda traci ważność. 
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe 
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Dodaj komentarz